top of page

Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor PromotID europe B.V. van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring strekt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

PromotID europe B.V. , gevestigd aan de Dragonder 30, 5555 XZ Valkenswaard is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

PromotID europe B.V. is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.
 
PromotID europe B.V. stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

 

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

PromotID europe B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. PromotID europe B.V. verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.


De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door PromotID europe B.V. :

Om contact met u te kunnen opnemen;

Om u informatie te sturen;

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;

Voor het uitvoeren van de administratie;

Voor de opmaak en verzending van nieuwsbrieven in opdracht van onze klanten (wij verzenden enkel en alleen aan de door onze klant aangeleverde persoonsgegevens)

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij PromotID europe B.V. te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van PromotID europe B.V. , kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: verkoop@promotid.eu. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten van PromotID europe B.V. , dan kunt u gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere nieuwsbrief die PromotID europe B.V. verstuurt.

 

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag PromotID europe B.V. alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op wettelijke grondslagen. PromotID europe B.V. hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

In verband met de gerechtvaardigde belangen van PromotID europe B.V., waarbij PromotID europe B.V. erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met: het maken van studies, modellen en statistieken;

Voor de opmaak en verzending van nieuwsbrieven in opdracht van onze klanten. Wij verzenden enkel en alleen aan de door onze klant aangeleverde persoonsgegevens;

De uitoefening en de verdediging van de rechten van PromotID europe B.V., bijvoorbeeld bij geschillen;

 

Beveiliging van persoonsgegevens

PromotID europe B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

PromotID europe B.V. heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen PromotID europe B.V.

PromotID europe B.V. kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen PromotID europe B.V.

PromotID europe B.V. ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

PromotID kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.

 

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten PromotID europe B.V.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en PromotID europe B.V. of indien PromotID europe B.V. bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij PromotID europe B.V. uw privacybelang altijd laat meewegen.

 

3. Geen commercieel gebruik
PromotID zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

 

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. PromotID europe B.V. kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

 

Bewaren van persoonsgegevens

PromotID europe B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.


Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.


Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacygerelateerde zaken sturen aan:

 

PromotID europe B.V.

Dragonder30

5555 XZ Valkenswaard

Of via e-mail: verkoop@promotid.eu

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.


U bent ook gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid.

 

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via verkoop@promotid.eu

 

PromotID europe B.V.  2024

bottom of page